Polityka prywatności


Polityka wykorzystywania danych osobowych OVHcloud

Jeśli jesteś klientem, potencjalnym klientem, partnerem, dostawcą lub jeśli jesteś menedżerem, pracownikiem lub osobą z nim powiązaną ("Wybrany") i/lub korzystasz z usług OVHcloud, OVH SAS i powiązane z nim firmy (zwane dalej "OVHcloud"), może być konieczne przetwarzanie danych Pana/Pani dane osobowe.

Dotyczy to odwiedzania strony WWW OVHcloud, komunikowania się z OVHcloud lub interakcji z nimi (telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem konta OVHcloud, za pomocą formularzy online lub innych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Chatbot, "live chat" i innych), podczas uczestnictwa w wydarzeniach OVHcloud lub gdy korzystaj z usług OVHcloud.

Celem niniejszej polityki jest opisanie wszystkich operacji przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych ("Osoby, których dane dotyczą", "Ty", "Twój", "Twoje") przeprowadzonych przez OVHcloud i określenie warunków ich przetwarzania.

Niniejszą politykę stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez OVHcloud występującą w charakterze administratora danych, czyli tych, których OVHcloud określa środki i cele. Warunki przetwarzania danych przez OVHcloud jako podmiot przetwarzający dane, w szczególności na polecenie jego klientów, są określone w części I załącznika "Przetwarzanie danych osobowych OVH".

Pojęcia zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych lub w sprawie RODO (np. "dane osobowe", "administrator", "podmiot przetwarzający" itp.) mają takie samo znaczenie, jeżeli są wykorzystywane w ramach niniejszej polityki.

Część 1 - Opis przetwarzania danych
Część 2 - Warunki przetwarzania

Część 1 - Opis przetwarzania danych

1. Zarządzanie umowami

Podstawa prawna: Opisane poniżej operacje są niezbędne do realizacji umów zawartych przez OVHcloud, w tym do realizacji działań przedkontraktowych niezbędnych do ich zawarcia, jak również do uwzględnienia różnych wniosków (takich jak zarządzanie zgłoszeniem do pracy lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w wydarzeniu) (Artykuł 6.1 lit. b) RODO).

W ramach wykonywania umów z klientami, dostawcami, dostawcami i partnerami OVHcloud przetwarza dane osobowe dotyczące ich Klientów lub dotyczące ich pracowników, których przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia i realizacji zawartych w ten sposób umów.

1.1 Zarządzanie umowami klientów, usługodawców, dostawców i partnerów

Dostawcy, dostawcy i partnerzy
Dane osobowe przetwarzane przez OVHcloud dotyczące jego dostawców, dostawców i partnerów to przede wszystkim dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu) ich Podmiotów, z którymi OVHcloud współpracuje, jak również dane dotyczące wymiany i interakcji (e-mail i inne wiadomości elektroniczne, sprawozdania z działalności, sprawozdania) między OVHcloud i tymi Podmiotami.

Klienci
Dane osobowe klientów przetwarzane przez OVHcloud to:

 1. dane identyfikacyjne klienta (nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, dowód tożsamości, dokument potwierdzający adres zamieszkania, identyfikator klienta OVHcloud lub identyfikator klienta);
 2. Komunikacja między klientem a OVHcloud (wymiana informacji, takich jak zgłoszenia związane z zawarciem i wykonaniem umowy, historia zgłoszeń i odpowiedzi);
 3. dane dotyczące zużycia usług (historia zamówień i wykorzystania lub prób korzystania z usług);
 4. Sposoby płatności (np. numer karty bankowej lub numer rachunku bankowego i posiadacz środka płatności).

W przypadku gdy klient nie jest osobą fizyczną, OVHcloud zbiera kategorie danych osobowych opisanych powyżej, dotyczących Klientów kontaktujących się z OVHcloud.

W ramach realizacji umowy dane przetwarzane w ten sposób przez OVHcloud są wykorzystywane do zarządzania działalnością handlową (informowanie i wsparcie, propozycje biznesowe, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie skargami, księgowanie), zarządzanie płatnościami oraz zarządzanie kontami klientów.

Szczegóły operacji przetwarzania przeprowadzanych w ramach realizacji umów z klientami partnerskimi i dostawcami

 
Cele leczenia*Kategorie przetwarzanych danych osobowychOkres ważnościKategorie Adresatów
Zarządzanie działalnością handlową

Połączenia


Dane identyfikacyjne

Dane dotyczące zużycia usług

1 rok od czasu danej interakcji + 4 lat w archiwum

 

Czas trwania umowy (okres istnienia konta klienta)

 

OVHcloud (usługi handlowe, wsparcie, finanse i płatności)

Dostawca elektronicznego podpisu dla poleceń zapłaty SEPA

Zarządzanie płatnościami i ułatwianie zakupówSposoby płatności (w tym posiadacze środków płatniczych)

Płatności jednorazowe: Do czasu pełnej płatności (po upływie terminu na zakwestionowanie płatności).

Usługa subskrypcyjna z automatycznym odnowieniem lub płatnością na żądanie ("pay as you go"): do czasu rezygnacji z usługi, odwołania lub wygaśnięcia sposobu płatności (plus czas oczekiwania na płatność).

Sposób płatności może być przechowywany po upływie wyżej wymienionych okresów, za zgodą posiadacza w celu ułatwienia zakupów, do czasu wycofania zgody, cofnięcia lub wygaśnięcia środka płatności, powiększonego o czas trwania sporu.

OVHcloud (usługi wsparcia, finansowania i fakturowania): Informacje tylko częściowe (skrócone numery).

Dostawcy usług płatniczych

Dostawca elektronicznego do podpisywania umów

Zarządzanie kontami klienta - ManagerDane identyfikacyjne 

Dowód osobisty i adres zamieszkania
Czas istnienia konta klienta      

Czas niezbędny do wykonania środków przed zawarciem umowy dotyczących weryfikacji tożsamości
OVHcloud (Usługi handlowe i wsparcie)    

Partnerzy OVHcloud**


(*) Powyższe dane mogą być przetwarzane do celów innych niż wykonanie umów i przechowywane w związku z tym przez inne krótsze lub dłuższe okresy, w szczególności do celów marketingowych (więcej szczegółów zwanych dalej sekcją 1.3 "Działania marketingowe i marketingowe") w celu przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności tych dotyczących lokalizacji, przechowywania danych dotyczących ruchu, rachunkowości i podatków (więcej szczegółów poniżej, część 1.4 "Przestrzeganie zobowiązań prawnych"), jak również ze względów uzasadnionych, w szczególności w przypadku sporów lub wykrywania i zapobiegania nadużyciom finansowym (więcej szczegółów poniżej, część 1.5 "Pościganie uzasadnionych interesów").
(**) Gromadzenie dowodu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania nie jest systematyczne. Ma to miejsce w przypadku, gdy jest to konieczne do zawarcia umowy na niektóre usługi, takie jak niektóre domeny lub usługi komunikacji elektronicznej. W przypadku gdy jest to wymagane przez prawo, można również zażądać dowodu tożsamości (więcej szczegółów wymienionych poniżej w części 1.4 "Przestrzeganie zobowiązań prawnych") lub gdy istnieje wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy w celu zapobieżenia ryzyku oszustwa (więcej szczegółów wymienionych poniżej w części 1.5 "Pościganie uzasadnionych interesów").
(***) Niektóre usługi są świadczone przez OVHcloud we współpracy z partnerami, takimi jak rejestry domen wprowadzanych do obrotu przez OVHcloud, dostawcami licencji na oprogramowanie lub partnerami technologicznymi OVHcloud, którym mogą być udostępniane niektóre z danych identyfikacyjnych. W takim przypadku warunki postępowania określone są w szczególnych
warunkach mających zastosowanie do danych usług.

1.2 Rekrutacja

W ramach swojej działalności rekrutacyjnej OVHcloud przetwarza dane osobowe kandydatów niezbędne do rozpatrzenia ich kandydatury. Dane te obejmują dane identyfikacyjne i dane kontaktowe wnioskodawcy, jego Curriculum Vitae, e-maile, e-maile i dokumenty przekazywane przez kandydatów, daty i wyniki rozmów, pozycję płacową, działania następcze związane z kandydaturą, rodzaj i czas trwania proponowanej umowy.

Warunki opisane w niniejszej polityce dotyczą jedynie przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie, z wyłączeniem pracowników OVHcloud. Warunki przetwarzania danych osobowych pracowników OVHcloud są opisane w ramach innej polityki wykorzystywania przedstawionej w procesie rekrutacji.

Szczegóły operacji przetwarzania do celów rekrutacji

Cele leczenia*Kategorie przetwarzanych danych osobowychOkres ważnościKategorie Adresatów

Rekrutacja

Dane dotyczące kandydatury

15 miesięcy od ostatniego kontaktu*.

Dział ds. Zasobów Ludzkich i Usług

(*) Dane mogą być przechowywane i przetwarzane po upływie tego okresu za zgodą osoby, której dane dotyczą.

1.3 Zarządzanie wydarzeniami OVHcloud

W przypadku organizacji wydarzeń, zarówno fizycznych, jak i internetowych, OVHcloud przetwarza dane osobowe uczestników i uczestników wydarzenia, w szczególności ich dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, dane kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu, firmę i stanowisko w firmie) oraz dane dotyczące ich uczestnictwa (konferencje i warsztaty, w których są zapisani i uczestniczą). Dane te są gromadzone w celu organizacji wydarzenia i zarządzania udziałami (zapisami, informacjami, ścieżkami).

Szczegóły operacji podjętych w celu zarządzania wydarzeniami

Cele leczenia*Kategorie przetwarzanych danych osobowychOkres ważnościKategorie Adresatów

Organizacja i zarządzanie uczestnictwem w wydarzeniach OVHcloud

Dane identyfikacyjne i dane dotyczące udziału.

Czas trwania wydarzenia + 90 dni*

Zespoły OVHcloud odpowiedzialne za organizację wydarzeń
 

Partnerzy wydarzeń

(*) Z zastrzeżeniem prawa osoby, której dane dotyczą do sprzeciwu, zgromadzone dane mogą być również wykorzystywane i przechowywane przez okres 180 dni po wydarzeniu w celu przekazywania informacji na temat zdarzenia (opinii) lub organizacji podobnych wydarzeń w przyszłości, lub w celach marketingowych i marketingowych zgodnie z warunkami określonymi poniżej (więcej szczegółów poniżej, część 1.3 "Działania marketingowe i marketingowe poszukiwania handlowe").

2. Realizacja usług OVHcloud

Podstawa prawna: Opisane poniżej operacje są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez OVHcloud (Artykuł 6.1b) RODO).

W celu świadczenia i utrzymania usług OVHcloud, a także w ramach świadczenia pomocy i wsparcia w ich korzystaniu, przetwarza następujące kategorie danych dotyczących swoich klientów, użytkowników i usług:

 1. dane identyfikacyjne klienta (głównie nazwisko, imię, dane kontaktowe, identyfikator klienta i użytkownika lub identyfikator klienta lub jego pracowników);
 2. Komunikacji między Klientem lub jego Klientem a OVHcloud (korespondencja, takie jak e-maile i zgłoszenia wysłane do działu obsługi klienta, związane z korzystaniem z usług, konserwacją, ewentualnymi zdarzeniami);
 3. Dane identyfikacyjne wykorzystanych usług (wykaz wykorzystanych usług, cechy, okres użytkowania, lokalizacja).
 4. Dane techniczne (identyfikatory maszyn, konfiguracje, dane połączenia, stany usług, dane użytkowania i dzienniki zdarzeń).

OVHcloud odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim określa sposoby i cele przetwarzania danych osobowych w ramach swoich narzędzi oraz systemu informatycznego.

Niniejsza sekcja 2 nie dotyczy danych powierzonych OVHcloud przez klientów w związku z korzystaniem z usług OVHcloud, w szczególności danych hostowanych lub przetwarzanych przez klientów na infrastrukturach udostępnionych im przez OVHcloud. Dane te przetwarzane są przez OVHcloud jako podmiot przetwarzający wyłącznie na zlecenie klienta, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku Przetwarzanie danych osobowych (Część 1).

Szczegółowe informacje na temat warunków operacji przetwarzania przeprowadzanych w ramach świadczenia usług OVHcloud

Cele leczenia*Kategorie przetwarzanych danych osobowychOkres ważnościKategorie Adresatów

Pomoc i wsparcie w korzystaniu z usług
 


Konserwacja usług   


Zarządzanie incydentami

Identyfikacja klienta 
Identyfikacja usług    

 

Połączenia    


Dane techniczne

 

Czas trwania umowy (okres istnienia konta klienta) 


1 rok od daty powiadomienia + 4 lata w archiwum 


Czas korzystania z usług)

OVHcloud (Usługi w zakresie wsparcia i konserwacji produktów)    

Partnerzy OVHcloud*

(*) Powyższe dane mogą być przetwarzane do celów innych niż wykonywanie usług i przechowywane w związku z tym przez dłuższy lub dłuższy czas, w szczególności w celu przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów dotyczących przechowywania danych dotyczących ruchu i lokalizacji, rachunkowości i podatków (więcej szczegółów wymienionych poniżej w części 1.4 "Przestrzeganie wymogów prawnych) oraz ze względów uzasadnionych, w szczególności w celu zapewnienie bezpieczeństwa usług lub w przypadku sporów (więcej szczegółów, o których mowa poniżej w części 1.5 "Pościg za uzasadnionymi interesami").
(**) Niektóre usługi są świadczone przez OVHcloud we współpracy z partnerami, takimi jak rejestry domen wprowadzanych do obrotu przez OVHcloud
, dostawcy licencji na oprogramowanie lub partnerzy technologiczni OVHcloud, którym mogą zostać przekazane niektóre z wyżej wymienionych danych osobowych. W takim przypadku warunki postępowania określone są w szczególnych warunkach mających zastosowanie do danych usług.

3. Działania marketingowe i marketingowe

Podstawa prawna : Opisane poniżej operacje przetwarzania są przeprowadzane, w zależności od sytuacji, na podstawie uzasadnionych interesów OVHcloud w zakresie promowania swoich usług i działalności lub na podstawie zgody zainteresowanych osób (w szczególności klientów i potencjalnych klientów) (Artykuły 6.1 lit. a) i f) rozporządzenia RODO).

OVHcloud, w ramach swojej działalności gospodarczej, przetwarza dane dotyczące klientów i potencjalnych klientów (i ich pracowników), aby przekazać im informacje dotyczące działalności OVHcloud, a w razie potrzeby swoich partnerów, zaproponować im usługi lub zaprosić ich na wydarzenia.

Osoby, których dotyczą operacje przetwarzania, to klienci OVHcloud (i ich Prelegenci), czyli osoby korzystające z usług OVHcloud lub korzystające wyłącznie z konta klienta OVHcloud, lub osoby, które, choć nie są klientem OVHcloud, mogą być zainteresowane działalnością i usługami OVHcloud, w szczególności ze względu na wykonywaną przez nie działalność zawodową lub fakt, że nawiązały one kontakt z OVHcloud, online lub podczas wydarzenia.

Przetwarzanie wymagające zgody osób, których dane dotyczą (takie jak działania handlowe niezwiązane z działalnością zawodową osoby, której dane dotyczą, lub z usługami, z których już korzysta) jest realizowane, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę w sposób wolny, szczególny, świadomy i jednoznaczny. W przypadku gdy zbieranie zgody następuje on-line, w szczególności w związku z otwarciem konta klienta OVHcloud, zapisaniem się na wydarzenie lub sporządzaniem wniosku za pomocą formularza, stosowana jest specjalna kratka "opt in". W przypadku gdy zbieranie zgody odbywa się w trybie offline, stosuje się proces, taki jak ustny lub papierowy formularz celu i warunków przetwarzania zgromadzonych danych, oraz wniosek o wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą.

W odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie uzasadnionych interesów (w szczególności działań handlowych związanych z działalnością zawodową lub usługami już stosowanymi przez zainteresowaną osobę), OVHcloud czuwa nad przestrzeganiem prawa do sprzeciwu przysługującego osobom, których dane dotyczą, i upewnia się, że można go łatwo wykonywać w ramach każdego skierowanego do niej komunikatu.

OVHcloud może również nawiązać kontakt do celów promocji i marketingu z osobami, których dane kontaktowe są przekazywane przez partnerów. W takim przypadku OVHcloud zapewnia, aby wspomniani partnerzy zobowiązali się do tego, że dane dotyczące tych osób zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i że osoby te wyraziły zgodę na przekazywanie w ten sposób ich danych do celów marketingowych i marketingowych.

W odniesieniu do kontaktów biznesowych, OVHcloud zapewnia, aby oferowane im usługi były związane z ich działalnością zawodową i aby mogli oni w dowolnym momencie i skutecznie wykonywać swoje prawo sprzeciwu.

Z zastrzeżeniem poszanowania praw osób, których dane dotyczą, przetwarzanie w ramach działań promocyjnych i marketingowych obejmuje następujące dane:

 1. Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, dane kontaktowe, adres e-mail);
 2. Dane nawigacyjne (adres IP, User ID, historia przeglądania);
 3. interesy osoby, której dane dotyczą (dane dotyczące korzystania z usług, dane dotyczące zamówień, dane dotyczące udziału w wydarzeniach);
 4. Interakcje osoby, której dane dotyczą, z OVHcloud (np. wnioski o formularze, "call to action").

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie oraz informacji zebranych przez OVHcloud dotyczących użytkowników swoich Witryn internetowych, zapoznaj się z Polityką wykorzystywania plików cookie OVHcloud.

Szczegóły operacji przeprowadzanych przez OVHcloud w celach promocyjnych i marketingowych

Cele leczenia*Kategorie przetwarzanych danych osobowychOkres ważnościKategorie Adresatów

Wywiad handlowy i informowanie o działaniach, produktach, usługach i wydarzeniach OVHcloud oraz jej partnerów

+ Dane identyfikacyjne

+ Interes osoby, której dane dotyczą 

+ Interakcje

+ Do czasu wycofania zgody (w przypadku przetwarzania mającego podstawę prawną zgody).    

+ Do czasu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu lub najpóźniej do ostatniego kontaktu zainicjowanego przez Klienta z OVHcloud + 36 miesięcy (w przypadku operacji mających prawnie uzasadnione interesy)

Usługi marketingowe i handlowe OVHcloud    

Partnerzy OVHcloud (odrębna zgoda w formularzach pobrania)

Zarządzanie zapytaniami o informacje dotyczące usług wysyłanymi za pośrednictwem stron internetowych OVHcloudDane identyfikacyjne 

Treść wniosku

Czas rozpatrywania wniosku + 1 rok

OVHcloud (zespoły wsparcia i sprzedaży)    

Partnerzy OVHcloud, których dotyczy wniosek
Pliki cookie i inne znaczniki

Dane nawigacyjne

Zobacz "Polityka wykorzystywania plików cookie" OVHcloud.

 
Zarządzanie listami mailingowymi

Dane identyfikacyjne

+ do czasu wycofania zgody (w przypadku przetwarzania mającego podstawę prawną zgody),    

+ Do czasu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu lub najpóźniej do ostatniego kontaktu zainicjowanego przez Klienta z OVH + 36 miesięcy (w przypadku operacji mających uzasadnioną podstawę prawną interesów OVH)

OVHcloud (usługi marketingowe i produktowe)

Zarządzanie stronami grupy OVH

Dane publikowane na stronach internetowych (np. posty, wywiady, zdjęcia, wideo).

Do czasu wycofania zgody lub skorzystania z prawa do sprzeciwu lub do wycofania

Publiczność (odwiedzający strony)

4. Przestrzeganie naszych zobowiązań

Podstawa prawna : Opisane poniżej operacje przetwarzania są przeprowadzane przez OVHcloud w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych (Artykuł 6.1 lit. c) RODO).

W ramach swojej działalności OVHcloud podlega różnym zobowiązaniom prawnym, których spełnienie wymaga przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie ze spoczywającymi na OVHcloud obowiązkami księgowymi i podatkowymi, przetwarza dane i przechowuje dowody dotyczące zamówień złożonych przez klientów oraz ich realizacji.

Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, które proponuje zgodnie z postanowieniami art. 32 RODO, lub wypełnienia zobowiązań nałożonych na OVHcloud jako dostawcę usług łączności elektronicznej zgodnie z art. 4 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58 (ePrivacy), OVHcloud zachowuje dane identyfikacyjne (nazwa, imię, identyfikator użytkownika, identyfikator klienta, dowód tożsamości, dokument potwierdzający adres zamieszkania) oraz dane techniczne dotyczące korzystania z usług (dane o ruchu i lokalizacji, zapisywanie połączeń i dzienniki zdarzeń).

OVHcloud ma również obowiązek odpowiadać na wnioski o prawa osób, których dane dotyczą, do przetwarzania danych osobowych lub na niektóre roszczenia sądów lub organów sądowych lub administracyjnych do przekazywania informacji, lub na zgłoszenie niektórych naruszeń danych osobowych, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat operacji przetwarzania przeprowadzanych przez OVHcloud w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych

Cele leczenia*Kategorie przetwarzanych danych osobowychOkres ważnościKategorie Adresatów

Prowadzenie rachunkowości ogólnej i powiązanych pomocniczych rachunków

Historia zamówień i konsumpcji 

Dokumenty księgowe (faktury, zamówienie, aktywa itp.)

Historia płatności i operacji

10 lat od zdarzenia (zamówienie, korzystanie z usługi, itp.)

OVHcloud (Usługi księgowe i finansowe)    

Dostawcy usług płatniczych  

Administracje podatkowe

Identyfikacja użytkowników usług komunikacji elektronicznej świadczonych przez OVHcloud oraz stron internetowych hostowanych przez OVHcloudDane identyfikacyjne (w tym dowód tożsamości i dokument potwierdzający adres zamieszkania, jeżeli jest to wymagane) 

Dane techniczne dotyczące korzystania z usług

Okres trwałości przewidziany w odpowiednich przepisach

OVHcloud (usługi konserwacyjne, pewność i prawo)

Obowiązek zabezpieczenia operacji przetwarzania danych, usług i infrastruktury

Dane techniczne dotyczące korzystania z usług

Czas określony na podstawie analizy ryzyka

OVHcloud (usługi bezpieczeństwa i konserwacji)    

Partnerzy technologiczni OVH
Zarządzanie wnioskami w postępowaniu sądowym i administracyjnymDane identyfikacyjne 

Dane dotyczące zamówionych usług i ich wykorzystania

5 lat w archiwum po zamknięciu wniosku lub każdy okres przedawnienia

Usługa prawna OVHcloud    

Organy administracyjne i sądowe
Zarządzanie wnioskami skierowanymi do inspektora ochrony danychDane identyfikacyjne 

Komunikaty realizowane w ramach rozpatrywania wniosku (wnioski i odpowiedzi)    

Dowód tożsamości (w przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości wnioskodawcy)5 lat w archiwum od momentu zamknięcia wniosku

 

 

1 rok w archiwum od momentu zamknięcia wniosku

OVHcloud (Usługi prawne i wsparcie)

Zarządzanie naruszeniami danych osobowych

Dane dotyczące naruszenia i osoby, których dane dotyczą

5 lat od naruszenia

OVHcloud (usługa prawna i bezpieczeństwa) 

Organy administracyjne i sądowe

5. Dążenie do uzasadnionych interesów

Podstawy prawne: Przetwarzanie konieczne do ochrony żywotnych interesów oraz przetwarzanie niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez OVHcloud lub osobę trzecią (Artykuł 6.1 lit. f) rozporządzenia RODO)

OVHcloud może zlecić przetwarzanie danych niezbędnych do ochrony uzasadnionych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej.

OVHcloud, przetwarzając dane niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów, zapewnia, aby interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie były nadrzędne względem tych uzasadnionych interesów oraz aby przetwarzanie zostało zgodne z prawem i aby miało związek z usługami świadczonymi podmiotowi danych oraz celami, w których dane zostały pierwotnie zgromadzone.

Wśród operacji przetwarzania zrealizowanych przez OVHcloud w uzasadnionych przypadkach znajdują się operacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa usług, zwalczania nadużyć finansowych, gromadzenia dowodów, szkolenia zespołów, ulepszania produktów, sprawdzenia satysfakcji klienta oraz zarządzania nieopłaconymi sprawami, sporami i sporami.

Szczegóły operacji przetwarzania przeprowadzanych przez OVHcloud w uzasadnionych celach

Cele leczenia*Kategorie przetwarzanych danych osobowychOkres ważnościKategorie Adresatów

Bezpieczeństwo operacji przetwarzania danych, usług i infrastruktur OVHcloud

Dane techniczne dotyczące korzystania z usług

Czas określony na podstawie analizy ryzyka

OVHcloud

Organy

Partnerzy technologiczni OVHcloud

Anonimowość w celach badawczych, rozwojowych, ulepszających, sprawozdawczych lub statystycznychPotencjalnie wszystkie dane objęte niniejszą politykąCzas trwania operacji anonimizacjiOVHcloud
Przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta, testów produktów, ulepszenie usług OVHcloudDane identyfikacyjne klientów i użytkowników usług

Historia zamówień

Dane dotyczące korzystania z usług

Dane dotyczące korzystania z pomocy klienta
1 rokOVHcloud (usługi wsparcia, produkty i marketing)
Zarządzanie zaległymi płatnościamiDane identyfikacyjne

Dane finansowe

Dane dotyczące płatności

Historia zamówień
5 lat od daty płatnościDział Obsługi Klienta oraz Dyrekcje Prawne i Finansowe OVHcloud

Podmioty świadczące usługi odzyskiwania należności i doradztwo zewnętrzne
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciomDane identyfikacyjne
Historia zamówień
Dane bankowe
Dane lokalizacji
Dane do logowania
Ocena

Dowód tożsamości i miejsca zamieszkania (w przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości wnioskodawcy)
Czas określony na podstawie ryzyka i wyników analizy (maksymalnie 5 lat)Czas trwania określony na podstawie ryzyka i wyników analizy (maksymalnie 12 miesięcy).
OVHcloud (Zespoły odpowiedzialne za zapobieganie nadużyciom finansowym i niezapłaconym)

Dyrekcja Prawna i Finansowa OVHcloud

Dostawcy usług płatniczych
Tworzenie dowodów w przypadku sporu lub sporuDane identyfikacyjne

Połączenia

Historia zamówień

Historia płatności

Dane dotyczące korzystania z usług
W terminie przedawnienia od każdego zdarzenia

W przypadku postępowania, do czasu zakończenia i wyczerpania środków odwoławczych
Obsługa klienta oraz dyrekcje prawne i finansowe OVHcloud

Doradztwo zewnętrzne
Szkolenia i ocena zespołów wsparcia oraz poprawa jakości usługDane identyfikacyjne
Sprawozdawczość połączeń
Ocena pracowników

Rejestracja połączeń (chyba że skorzystano z prawa do sprzeciwu)
1 rok od każdego zdarzenia


6 miesięcy od każdego zdarzenia
OVHcloud (usługi wsparcia, training i jakości)

1. Zobowiązania OVH

OVHcloud, jako administrator danych, przestrzega obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE ("RODO "), oraz wszelkie decyzje ustawodawcze lub regulacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej, które mogą mieć zastosowanie do takich operacji przetwarzania, takie jak ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie przetwarzania danych, plików i swobód, zmieniona zarządzeniem nr 2019-964 18 września 2019 we Francji.

W związku z tym OVHcloud zobowiązuje się do:

 • Gromadzenie wyłącznie danych osobowych niezbędnych do celów, o których mowa;
 • Wdrożenie procesów zapewniających dokładność i aktualizację danych wykorzystywanych w takich operacjach oraz ich usunięcie, jeżeli nie są już konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów;
 • Nie przetwarzać danych osobowych znajdujących się w jego posiadaniu w celach innych niż te, o których mowa w niniejszej polityce, chyba że osoby, których dane dotyczą, wyrażą na to zgodę lub poinformują je o przetwarzaniu na podstawie innych podstaw prawnych niż zgoda;
 • dokumentowanie operacji przetwarzania przeprowadzanych w rejestrze i przeprowadzanie wszystkich niezbędnych ocen skutków;
 • Wdrożenie procesu zarządzania awariami i naruszeniami danych, powiadomienie właściwych organów ochrony zgodnie z art. 33 RODO oraz poinformowanie osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 34 RODO, jeżeli naruszenie może spowodować wysokie ryzyko dla ich praw i wolności;
 • Wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych chroniących dane osobowe przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa określonymi w Polityce bezpieczeństwa Systemów Informatycznych OVHcloud.

2. Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych jest w pełni zintegrowana z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji OVHcloud, w ramach którego OVHcloud dąży do realizacji następujących celów:

 • Wdrożenie wielkoskalowego podejścia przemysłowego do bezpieczeństwa;
 • Pozycjonowanie OVHcloud jako zaufanego podmiotu w ekosystemie;
 • Utworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem (ISMS) i prywatnością (PIMS);
 • podejście do bezpieczeństwa poprzez ryzyko;
 • Wykazywanie bezpieczeństwa poprzez certyfikację, kontrolę wewnętrzną i audyt zewnętrzny;
 • Jednolita odpowiedź na incydenty związane z bezpieczeństwem i naruszenia danych osobowych;
 • włączenie kwestii bezpieczeństwa i ochrony prywatności do rozwoju produktów;
 • Ocena bezpieczeństwa i ciągłe doskonalenie.

Elementy te zostały określone w polityce bezpieczeństwa systemów informatycznych OVHcloud.

3. Anonimowość

OVHcloud zastrzega sobie prawo do anonimizacji danych, których dotyczy niniejsza polityka, tzn. do ich zmiany, tak aby nie pozwalały one już, nawet pośrednio, na identyfikację, indywidualizowanie lub personalizowanie danej osoby i ponowne wykorzystanie ich tylko w formie anonimowej.

OVHcloud dokłada wszelkich starań, aby zastosować następujące zasady anonimizacji:

 1. niemożność wyodrębnienia jednostki w większej grupie na podstawie danych;
 2. niemożność połączenia dwóch zapisów dotyczących tej samej osoby; i
 3. Brak możliwości wprowadzenia z dużym prawdopodobieństwem nieznanych informacji dotyczących danej osoby.

OVHcloud zastrzega sobie prawo do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych do celów innych niż te, które są przewidziane w niniejszej polityce, w szczególności w celu tworzenia statystyk, rozwoju nowych usług lub ulepszania istniejących usług, przeprowadzania analiz marketingowych lub opracowywania strategii biznesowych, ponieważ dane te nie są już danymi osobowymi.

4. Podwykonawstwo

Spółki powiązane OVHcloud, z wyjątkiem jednostek należących do OVHcloud, mogą uczestniczyć w przetwarzaniu danych będącym przedmiotem niniejszej polityki realizowanym przez OVHcloud jako administrator danych.

OVHcloud korzysta również z usług zewnętrznych dostawców, takich jak dostawcy usług bezpieczeństwa, dostawcy sieci, dostawcy aplikacji i narzędzi wewnętrznych, dostawcy usług płatniczych, analitycy marketingu, analitycy www, dostawcy rozwiązań poczty elektronicznej, sondaże zadowolenia, firmy doradcze, audytorzy, etc... działających jako podwykonawcy na zlecenie OVHcloud.

OVHcloud gwarantuje, że podwykonawcy firmy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów i odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić ochronę danych osobowych przetwarzanych przez OVHcloud na zlecenie. OVHcloud zapewnia w szczególności, aby podwykonawcy mieli dostęp wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji ich zadań.

Ponadto, gdy OVHcloud korzysta z oprogramowania innych firm do przetwarzania danych związanych z korzystaniem z i świadczeniem swoich usług (w tym narzędzi do zarządzania obsługą klienta, narzędzi wykorzystywanych do tworzenia rezerw i konserwacji oraz rozwiązań umożliwiających zarządzanie relacjami handlowymi), koncentruje się na hostingu rozwiązań "on premise" w swojej własnej infrastrukturze.

W każdym przypadku umowa zawarta jest między OVHcloud a podwykonawcą, a zgodnie z art. 28 i 32 RODO wdrażane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Niniejsza sekcja 4 nie obejmuje warunków, na jakich OVHcloud może powoływać się na kolejnych podwykonawców w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez OVHcloud jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie klienta. Przetwarzanie danych podlega warunkom określonym w części 1 załącznika "Przetwarzanie danych osobowych OVH".

5. Przekazywanie danych poza Unię Europejską

OVHcloud dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską.

Hosting danych

Dla klientów europejskich podmiotów OVHcloud preferowane jest zawsze przechowywanie w Unii Europejskiej danych dotyczących ich klientów, również w przypadku korzystania z usług podwykonawców. Jednakże w przypadku gdy europejscy klienci wybierają usługi hostowane w centrach danych OVHcloud zlokalizowanych poza Unią Europejską, w szczególności w Kanadzie, Australii lub Singapurze, dane osobowe niezbędne do świadczenia usług mogą być hostowane poza Unią Europejską.

Leczenie na odległość

Ze względu na międzynarodową organizację OVHcloud, operacje przetwarzania danych opisane w ramach niniejszej polityki mogą być realizowane z lokalizacji poza Unią Europejską przez Spółki powiązane i podwykonawców zewnętrznych OVHcloud, zgodnie z postanowieniami sekcji 2.4 powyżej.

Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie danych przetwarzanych przez OVHcloud jako administrator danych zgodnie z niniejszą polityką, z wyłączeniem danych osobowych powierzonych mu przez klientów OVHcloud oraz przetwarzanych przez OVHcloud jako podmiot przetwarzający dane. Warunki przekazywania danych osobowych przetwarzanych przez OVHcloud jako podmiot przetwarzający dane klienta określone są w części 1 załącznika "Przetwarzanie danych osobowych OVH"

W przypadku gdy dane osobowe objęte niniejszą polityką są przekazywane (w tym w przypadku dostępu na odległość) do państw trzecich, które nie otrzymały decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przyjętej zgodnie z art. 25 dyrektywy 95/46/WE lub art. 45 RODO, OVHcloud upewnia się, że wprowadzone zostaną odpowiednie gwarancje przewidziane w art. 46 RODO niezależnie od tego, czy odbierający dane jest podmiotem OVHcloud czy podmiotem trzecim.

W przypadku gdy importer jest spółką zależną OVHcloud, odpowiednie gwarancje, o których mowa powyżej, składają się z standardowych klauzul umownych 2010/87/UE przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE, które zgodnie z art. 4 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. uznaje się za oferujące odpowiednie gwarancje w rozumieniu ust. 1 artykułu 46 RODO do 27 grudnia 2022.

W związku z tym OVHcloud, który zastrzega sobie prawo do zastąpienia wspomnianych standardowych klauzul umownych wszelkimi innymi odpowiednimi gwarancjami przewidzianymi w rozdziale V rozporządzenia RODO, pracuje nad wdrożeniem standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przyjętym wspomnianą decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914.

Ponadto OVHcloud upewnia się, że prawo i praktyki krajów przeznaczenia nie mogą naruszać skuteczności postanowień umownych, a w przeciwnym razie wprowadzi dodatkowe środki, które zapewnią skuteczność wyżej wymienionych mechanizmów gwarancji zgodnie z Zaleceniami 01/2020 Europejskiego Komitetu Ochrony Danych.

W każdym razie OVHcloud wprowadza środki techniczne i organizacyjne (takie jak identyfikowalność, ograniczenie dostępu), mające na celu ochronę przekazywanych danych, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, oraz zapewnia przestrzeganie przepisów prawa europejskiego, w szczególności art. 48 RODO, w przypadku gdy organ państwa trzeciego Unii Europejskiej zwróci się z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych klientom europejskich podmiotów.

6. Rozpatrywanie wniosków organów

OVHcloud może otrzymywać wnioski od organów sądowych, administracyjnych lub innych organów, o przekazanie posiadanych przez siebie danych osobowych dotyczących swoich klientów.

W takim przypadku OVH zobowiązuje się do:

 • Sprawdzenie kompetencji organu wnioskującego;
 • Odpowiedz wyłącznie na należycie złożone wnioski;
 • W przypadku gdy jest to dozwolone, poinformować wcześniej osobę, której dane dotyczą, aby mogła ona dochodzić swoich praw;
 • Ograniczenie przekazywania danych wyłącznie do danych wymaganych przez organ.

W przypadku wniosku organu państwa trzeciego do Unii Europejskiej o przekazanie danych klienta OVHcloud do Unii Europejskiej, OVHcloud sprzeciwia się temu z zastrzeżeniem następujących przypadków:

(a) wniosek jest realizowany zgodnie z umową międzynarodową, taką jak umowa o wzajemnej pomocy prawnej, zawartą między państwem ubiegającym się o pomoc a Unią Europejską lub państwem członkowskim, którego jurysdykcji podlega podmiot OVHcloud, w którym klient otwiera swoje konto klienta OVHcloud;

(b) klient, którego dotyczy wniosek, otworzył konto klienta OVHcloud w podmiocie OVHcloud mającym siedzibę w tej samej jurysdykcji co organ wnioskujący; lub

(c) zgodnie z art. 49 RODO, w szczególności w przypadku gdy wniosek ma znaczenie publiczne uznane przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub gdy jest on niezbędny do ochrony żywotnych interesów.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO masz prawo dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia i przeniesienia oraz prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec określonych operacji przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Prawa te mogą być wykonywane za pomocą formularza zamieszczonego w tym celu na stronie internetowej OVHcloud lub pocztą elektroniczną na adres: OVH S.A.S., delegat do spraw ochrony danych, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francja.

Zgodnie z art. 12 RODO do każdego wniosku należy dołączyć istotne informacje niezbędne do wykazania tożsamości użytkownika. Odpowiedzi na nie zostaną udzielone w możliwie najkrótszym terminie, a w każdym razie zgodnie z art. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek można zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą, w tym dowodu tożsamości.

Możesz również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.